ભાવનગરમાં 17 વર્ષના કિશોરને હાર્ટ એટેકનો હુમલો આવ્યો, રાત્રે સુઈ ગયો અને સવારે ઉઠ્યો નહીં, અને તળાજામાં 18 વર્ષની યુવતીનું મૃત્યુ થયું.

ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી હાર્ટ એટેકના ઘણા બધા મામલાઓ સામે આવી રહ્યા છે. જેમાં ખાસ કરીને નાની ઉંમરના લોકોને હાર્ટ એટેક આવવાના ઘણા મામલાઓ સામે આવે છે. યુવકો ઉપરાંત હવે તો કિશોરોને પણ હાર્ટ એટેક આવવાના મામલાઓ સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે હાલ ભાવનગરમાંથી પણ હાર્ટ એટેકની એક રૂંવાડા ઉભા કરી દેનારી ઘટના સામે આવી … Read more

Best Hospital in USA

Determining the “best” hospital in the United States can be subjective and depends on various factors, including the type of medical care needed, the specialization required, and the patient’s specific circumstances. However, several hospitals in the U.S. are renowned for their medical expertise, research, and patient care. Here are some well-regarded hospitals known for their … Read more

Top 5 Best Colleges in USA

The ranking of the best colleges in the United States can vary depending on the criteria used, such as academic reputation, faculty resources, student satisfaction, and more. Here are five prestigious and well-regarded universities in the USA, known for their academic excellence: Harvard University: Located in Cambridge, Massachusetts, Harvard is one of the world’s most … Read more

USA Top 10 College Degree

In the United States, the popularity and perceived value of college degrees can vary based on individual interests and career goals. However, there are several degrees that tend to be in high demand and offer excellent career prospects. Here are ten college degrees that are often considered among the top in the USA: Computer Science: … Read more

USA College Degree

In the United States, college degrees are typically awarded by higher education institutions, such as universities and colleges. College degrees in the U.S. are categorized into several levels and types, including the following: Associate’s Degree: This is typically a two-year degree and is awarded by community colleges and some four-year colleges. It provides a foundation … Read more

Finance

“Finance” refers to the management of money, investments, and other financial instruments in order to make sound financial decisions and achieve specific financial goals. It involves the study, creation, and management of financial systems and processes that are necessary for the efficient operation of businesses, organizations, governments, and individuals. Here are some key aspects and … Read more

Top Famous Actress in United Kingdom

As of my last knowledge update in September 2023, here are ten famous actresses from the United Kingdom known for their contributions to the entertainment industry up to that point: 1. **Helen Mirren:** – An iconic and versatile actress, Helen Mirren has received numerous awards for her performances on stage and screen, including an Academy … Read more

Top 10 Famous Actress in Canada

As of my last knowledge update in September 2021, here are ten famous Canadian actresses known for their contributions to the entertainment industry up to that point: 1. **Margot Kidder:** – Known for her role as Lois Lane in the Superman film series, Margot Kidder was a beloved Canadian actress. 2. **Ellen Page:** – Ellen … Read more

Top 10 Famous Actress in USA

As of my last knowledge update in September 2021, I can provide a list of prominent actresses in the USA who were well-regarded and influential in the entertainment industry. However, please note that rankings and popularity can change over time, and new talents may have emerged since my last update. Here are ten notable actresses … Read more

Type Of Loans

There are various types of loans available, each designed to meet specific financial needs. Here are some common types of loans: 1. **Personal Loans:** – Unsecured loans that individuals can use for various purposes, such as debt consolidation, medical expenses, or home improvements. 2. **Home Loans or Mortgages:** – Loans used to purchase or refinance … Read more